De KBO-ouderenadviseur
(klik)

 

Klik op de link
voor de film van L1.

https://youtu.be/IJwPrsStNXM

 

 

Lezing : DIABETES en de behandeling met insuline
Op woensdag 13 maart 2019 in
De stegen 35, Beek 14.00-16.00

Lees meer op deze blz.VOOR MEER extra MEDEDELINGEN (klik hier)

MAART 2019
De volgende circulaire 4 verschijnt :  28 of 29 maart.

Jaarvergadering
Vooraankondiging (noteer alvast)
Op donderdag 18 april a.s. om 14.00 uur vindt onze 59e Jaarvergadering plaats in
ons verenigingsgebouw Stegen 35  te Beek  
Het programma is vanaf donderdag  4 april  a.s. in de leesstand in de Soos beschikbaar gelegd tezamen met de in dit programma genoemde verslagen. Deze ‘papers’ zijn ook voor aanvang van de vergadering in de zaal beschikbaar.
De agenda wordt in de volgende circulaire gepubliceerd.

Vakantierooster 2019 KLIK HIER

 Verslag van de 58e jaarvergadering
van de KBO-afd. St Jozef, Beek
Gehouden op 4 april 2018 te Stegen 35 te Beek (Lb.)

KLIK HIER

Belastingaangifte over 2018
Per 1 maart stelt de belastingdienst het programma beschikbaar, waarmee de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting gedaan kan worden. 
Ook dit jaar  kunt u weer  bij Jos Dormans, op afspraak, terecht voor gratis  hulp bij het invullen van de aangifte over 2018.
U kunt haar daarvoor bellen van maandag t/m vrijdag, tussen 18.30 en 20.00 uur op telefoonnummer: 046-4373705.
Zij maakt dan met u een afspraak op welke dag  en tijdstip  ( altijd op vrijdag ) u terecht kunt voor het aanleveren van uw bescheiden.
Zij helpt  de mensen die in het verleden ook bij haar de aangifte lieten verzorgen.
.Alle andere personen, kunnen zich  melden bij KBO-Limburg, tel: 0475-381740.
Zij krijgen dan het telefoonnummer van een andere invuller.  Als u  dan die persoon belt, maakt hij/zij verdere afspraken met u.
Voorwaarde voor de hulp is wel, dat u lid moet zijn van de KBO.
Dus graag  uw lidmaatschapspasje mee  nemen, want het nummer moet genoteerd worden.
Wij verzoeken u bij uw komst naar de Soos, adres: Stegen 35,  de volgende bescheiden mee te nemen:

 • De brief met de machtigingscode, die u in de afgelopen weken van de belastingdienst hebt ontvangen, voor u en uw eventuele partner.
 • Het lidmaatschapsnummer van de KBO van u en uw eventuele partner.
 • het jaarinkomen: de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2018.
 • als u eigenaar bent van uw woning: de aanslag gemeentelijke heffingen 2018, dus  de aanslag die u in 2018 ontvangen heeft, (hierop staat nl. de WOZ- waarde van uw woning, )  en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2018.
 • de afschriften van bank- en girorekeningen ( lopende rekeningen en spaarrekeningen ), beleggingsrekeningen. In het bijzonder gaat het om de afschriften met de saldi/waarden per 1 januari 2018.
 • rekeningen van uitgaven in verband met ziekte, voor zover vallend buiten de ziektekostenverzekering ( b.v.  steunkousen, gehoorapparaat ( onder voorwaarden ),  reiskosten naar specialisten, voorgeschreven medicijnen e.d.)  N.B.: de kosten voor brillen, overlijden, rollator, scootmobiel, trapliften,   zijn niet meer aftrekbaar.
 • tevens geeft u aan als u een dieet moet volgen op doktersvoorschrift. De dieetverklaring  voor het jaar 2018 dient u mee te nemen. Zonder deze verklaring is aftrekken van dieetkosten niet mogelijk.
 • bewijsstukken van gedane giften aan kerk,  liefdadige of culturele  ANBI- instelling(en). Indien u deze giften doet op basis van een akte of overeenkomst, deze akte graag meenemen.
 • de voorlopige aanslagen 2018 van ontvangen of betaalde inkomstenbelasting.
 • alle aanslagen in verband met zorg- en huurtoeslag  die betrekking hebben op 2018, en tevens de aanslag ZT en HT 2019.
 • de uitnodiging van de belasting om aangifte te doen.

Tijdens de afspraak in de soos wordt gekeken of u alle bescheiden heeft, Dan wordt ook een afspraak gemaakt over het tijdstip waarop u de kopie van de ingediende aangifte kunt ophalen.

Lezing : DIABETES en de behandeling met insuline
Op woensdag 13 maart 2019 in De stegen 35, Beek,(voormalige basisschool De Kring)van 14.00-16.00
Wat kunt u verwachten?
Een medische lezing over het ziektebeeld diabetes en alles aspecten die daarmee te maken hebben, in begrijpelijke taal en met duidelijk beeldmateriaal. Een deskundige en enthousiaste verpleegkundige zorgt voor een inspirerende bijeenkomst met voldoende ruimte voor vragen en gesprek.
De volgende onderwerpen worden behandeld

 • wat is diabetes?
 • de behandeling van diabetes
 • wat kunt u zelf doen?

De bijeenkomst is gratis.
Aanmelden bij MiekeVervoortemail:mieke.vervoort.kbobeek@gmail.com,
Gsm: 0614604589

Eucharistieviering
Mevr. A.M.P. Smeets - Haenen,  Scheerpad 12,  6243DH  Geulle
Heer. A. Vroemen, Ecrevissestraat 23,  6191CH  Beek
Wij willen hen herdenken in de H.H. Mis op  zondag 10 maart aanstaande om 10.00 uur

Kunstcursus .
Op donderdag 21 maart a.s. willen we starten met een nieuwe KBO kunstcursus.
Tijd: van 11 uur tot 13.15 uur.
De titel: “Limburgse kunstenaars kwARTet”
Deze cursus wordt geleid door mevrouw Ingrid Henssen-van Hees,
(kunstliefhebster en bestuurslid van het Sint-Hubertuskunstcentrum Genhout)
De cursus zal bestaan uit 4 bijeenkomsten op de donderdagen 21 en 28 maart en 4 en 11 april 2019. Extra interessant maakt het dat we dit keer voor “lunch-lezingen” gekozen hebben en we u een lichte lunch zullen aanbieden.
In de pauze (12.00-12.30 uur) worden broodjes en koffie/thee geserveerd.

 

 

 

De cursus kost € 30 voor 4 ochtenden - (dit is inclusief lunch)

 

 

 

Deze cursus vindt  plaats in Stegen 35 te Beek.
Programma:
Les 1, 21 maart: Charles Eyck.
Les 2, 28 maart: Joep Nicolaes.
Les 3, 4 april:     Charles Vos
Les 4, 11 april:   Henri Jonas

Het wordt een cyclus van 4 lezingen over het werk en leven van Charles Eyck, Joep Nicolaes, Charles Vos en Henri Jonas.
Het belooft een beeldende en boeiende cursus te worden die een mooie aansluiting vormt op de cursus Westerse kunstgeschiedenis (o.l.v. Ko van Dun).
Voor inlichtingen en opgave kunt u contact opnemen met  (graag vóór 4-3-19!)
R. Kiers tel. 046 437 33 47 of e-mail roel.kiers@gmail.com of
Met vriendelijk groeten Roel Kiers (KBO BEEK)
Betaling geschiedt contant aan het begin van de eerste cursusochtend.

Door een misverstand is deze aankondiging al in een vroeg stadium aan de "vaste kern" van deelnemers aan de muziekcursus en de kunstcursus van Ko van Dun toegestuurd. Daardoor zijn nu helaas nog maar enkele plaatsen beschikbaar. Dus wees snel. We willen wel zo snel mogelijk voor de mensen, die nu niet geplaatst kunnen worden een tweede cursus organiseren. Onze excuses voor deze gang van zaken
Het bestuur.

Nieuwe activiteiten
Er hebben al enkele mensen gereageerd op de suggesties voor nieuwe activiteiten
Nu U nog
Denk eens aan:

 • Met een groepje (minimaal 4) per trein op een dag voor 15 euro per persoon (groepsreizen) per spoor een leuke plek in Nederland bezoeken walking voetbal. In diverse plaatsen o.a. in Stein zijn senioren met speciale spelregels weer met veel plezier gaan voetballen. Interesse ? bel met het secretariaat (0651365396)talencursussen (we hebben nu al Engelse conversatie, en wat te denken aan :Spaans of Italiaans op reis) . Er hebben zich al enkele mensen aangemeld.een clubje vormen "met de OV kaart op reis" fietsen volksdansenlunchdiscussies over kunst.eetkringen , workshops : wat te doen met mijn pensioen en de voorbereiding daarop,
 • workshops : praktische psychologie .

Uiteraard zijn suggesties voor lezingen meer dan welkom. Enkele mensen hebben al te kennen gegeven om het volgend jaar rond Kerstmis ook hun digitale Kerstkaart te gaan maken. We zullen dan ook een workshop met dit  onderwerp organiseren.Laat Uw stem eens horen, bel op, mail of kom donderdagmiddag langs op de soos van 13.30 tot 16.00 uur. Alle ideeën zijn welkom.

Leeskring:
De eerstvolgende bijeenkomst van de leeskring is op maandagmiddag 11 maart a.s. 14.00 uur


 Op dinsdagmiddag is het biljarten weer gestart
Bijdrage is 1 euro per persoon voor een middag .
Inlichtingen Mevr. Chris van Heel 046-4369255

Belastingservice,
Vooruitlopend op verdere informatie over de belastingaangifte 2018, delen wij u het volgende mede.De belastingdienst zal aan iedereen, die verleden jaar via een machtigingscode, de aangifte heeft laten verzorgen, binnenkort weer een machtigingscode toesturen.
Bewaart u deze goed, want we hebben ze nodig voor de aangifte over het jaar 2018.Voor 1 maart kunnen we niets doen, want het aangifteprogramma komt niet eerder beschikbaar.Verdere informatie krijgt u in de circulaire, welke u in februari gaat ontvangen. Houd deze dus goed in gaten.

De Muziekcursus (Klik en lees meer)

KBO Kunstcursus (lees meer)

Website beheerder(ster) gezocht
Wij zoeken  mensen die interesse hebben in het beheren van onze website. Engelse conversatie:
Overzicht data
Mevr Patricia Rietbroek leidt de conversatiegroep.
Data zijn:10 januari, 24 januari, 7 februari, 21 februari, 14 maart , 28 maart , 11 april, 25 april , 9 mei, 23 mei, 6 juni, 20 juni, 4 juli en 18 juli. Steeds op donderdagsochtends 10 uur.

Afmelding activiteit
Als U zich wil afmelden voor een activiteit  moet U zich  vervoegen bij de groepsleider
Voor het geval dat U zich ook wil bedanken voor de K.B.O, dient u dit rechtstreeks bij de ledenadministratie  te doen.(ledenkbobeek@gmail of  Tel.4264213
(De aanmeldingen zijn immers ook altijd rechtstreeks en niet via een omweg
HOME

Samen handwerken !!! .

. Ouderenmishandeling
komt vaker voor dan u denkt.
(lees meer)

FOTO'S Winterwandeling
(klik hie
r

De klussers aan het werk !

Uitbreiding van onze "bibliotheek"
Zo langzamerhand ging onze boekenkast uit haar voegen breken.
Het gratis meenemen en gewoon brengen van overtollige boeken , die thuis liggen en waar U toch niets mee mee doet , leverde wegens succes ruimtegebrek op.
Daarom is er een derde kast bijgeplaatst, zodat U nog meer van deze service gebruik kunt maken en vooral met het oog op de vakantie mooie boeken kunt meenemen en als U wilt ook weer kunt (terug) brengen.
Voor degenen , die e-boeken lezen. Op donderdagmiddag kunt U deze vanuit onze voorraad op Uw e-reader laden.
Meld ons uw wensen en ideeën (klik)

 

Nuttige adressen

 • Klussendienst: Mevr. Chris van Heel (046-4369255) ch. heel@home.nl)
 • Biljarten :bij   Mevr. Chris van Heel (046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Zangkoor: Mevr. Toos Verdonk (tel 046-4360487).
 • Tabletlessen (IPad en Samsung):Dhr.  Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.
 • Computerclub op donderdagmorgen : Cor Borghmans (046-4580916)(c.borghmans@planet.nl)
 • Engelse conversatie: secretariskbobeek@gmail.com )(0464379615) Leeskring: secretariskbobeek@gmail.com (0464379615)
 • Sport en spel activiteiten: Jos Dormans 046-4373705
  jos.kbo@gmail.com
 • Computerhulp aan huis : Cecile Smeets (0464373232)(helpdesk.kbobeek@gmail.com)
 • Reparaties:Mevr. Chris van Heel 046-4369255) (ch.heel@home.nl)
 • Kantinedames  : secretariaat tel. 046-4379615
 • Bestuursleden : (secretariskbobeek@gmail.com) (0464379615)
  Penningmeester: Dhr. Jan Retera, tel. 046-4280008
  Educatie : Mevr.Mieke Vervoort, KBOBeekEdukatie@outlook.com
 • Mantelzorghulp ,Mevr. Peggy van den Ham, (0640646528) (PIW organisatie)
 • Ouderenadviseurs o.a. Dhr. W.Ubaghs  (046-4375457)),
 • Dhr. Ger Hurenkamp (046-4360057)
 • Hetty Geurts
 • Medische wetenswaardigheden (via google zoeken naar) :seniorenkrant medisch
 • Voordelen bij lidmaatschap: www.kbo-nestorvoordeel.nl
 • Rijbewijskeuring: 0475-381744 afspraak maken op  dinsdag van 10:00 tot 12:00 uur of tel.: 036-7200911  www.rijbewijskeuringsarts.nl
 • Rijbewijskeuring : Van Dijk , Akerstraat -Noord Hoensbroek tel. 045-5780088

 

HOME
Website: @ Mia Liedekerken


WELKOM bij KBO St.Jozef Beek
Vereningslokaal Stegen 35
6191TR Beek

tel 0625483126
-- 0651365396

Organisatie voor senioren


Belangenbehartiging
vertegenwoordiging o.a. WMO,
provinciale KBO en Unie, ouderenadviseurs, belastingadviseur,
computerhelpdesk, juristentelefoon

Ondersteuning bij het aanvragen van een Wmo-voorziening
(lees meer)|
Edukatieve activiteiten
op het gebied van vrije tijd, gezondheid,
verkeer, wetgeving en positie ouderen, cultuur en natuur

Sport en Beweging
gymnastiek, Tai Chi, Koersbal, Jeu de Boules, Country Line Dance, Joga, wandelen
Ontmoeting en evenementen
soos middagen en o.a. carnavalszittingen
Kaarten bridge en kwajongen
Computerclub en muziekcursus
Dagtochten en reizen
kerstmarkt, dagtrip en vakantiereis

De Soos
Kom naar de soos om.

 • Gewoon een kop koffie te drinken en te sjoelenGezellig aan te schuiven bij het handwerken Te biljarten.Te kaarten Te sjoelen of te rummicuppenGebruik te maken  van de klussendienst met Uw kapot huishoudelijk apparaat(We werken ook samen met het repair cafe in Neerbeek.)Vragen te stellen en hulp te vragen voor computers, laptop, tablet en smartphone en alle modere apparatuur We werken voor laptop, computer, tablet en smartphone ondersteuning ook samen met het CDL (computer doe- en leercentrum ).
 • U kunt ook hulp aan huis vragen voor alle computer, laptop , tablet en smartphone aangelegenheden (Uw gratis senior aan huis)

Voor nieuwe leden is het natuurlijk interessant kennis te maken met een bestuurslid en vooral om Uw ideeën te ventileren over mogelijk nieuwe activiteiten of informatie te vragen over de bestaande activiteiten of :
om informatie te vragen aan de aanwezige ouderenadviseurs als U een aanvraag in het kader van de WMO overweegt of anderszins op hulp bent aangewezen en de juiste weg niet weet.
En nu U nog .
Het wordt zeker tijd dat U eens van de gezellige sfeer komt genieten, een kop koffie komt drinken of aan het einde van een wandeling even binnen loopt. Informatie: Mevr. Chris van Heel (ch.heel@home.nl, tel. 046-4369255).
Iedere donderdagmiddag van half twee tot vier uur.!!!!!

Tevens kunnen zich nog kantine- medewerker(sters) voor de dinsdag-en donderdag middag aanmelden.
Secretariaat. (0464379615

===================

Voor 22 euro per jaar bent u lid van de KBO
en ontvangt u maandelijks de Nestor

De contributie voor niet KBO leden,  is 20 euro per jaar . Hiervoor krijgen de niet leden dus niet het bulletin , ledenpas KBO en de belastingservice.

Voor meer uitleg over KBO en
Seniorenvereniging klik hier


=======================================.

ALVAST NOTEREN:

Bezoek aan Nationale Pluimveemuseum
in Barneveld en
aan een v/d monumentsteden:
Amersfoort op zaterdag 13 april 2019.
Of ze ons in het Nationale pluimveemuseum duidelijk kunnen maken wat er eerst was de kip of het ei, dat verwacht ik niet. Wel zullen ze ons op boeiende wijze de geschiedenis van kip en ei laten zien. We maken een reis door de tijd van de Nederlandse pluimveehouderij. Zo is er nog een antieke broedmachine in bedrijf. Ook is er een veiling aan dit museum verbonden, waar producten worden verkocht via een veilingklok en waaraan wij mogen deelnemen.
Wat betreft Amersfoort, lang niet iedereen weet dat Amersfoort een van de grootste monumentsteden van Nederland is. Stadswallen, typische muurhuizen, de Koppelpoort, grachten en een centrum daterend uit de 13e eeuw. Op het programma staat een boottocht door de grachten, zodat we opeen gemakkelijke manier al veel dingen zullen zien
Indien u een reisverzekering nodig acht moet u daar zelf voor zorgen.Tijdschema:
08.00 uur        Vertrek vanaf OLV-Plein Beek
10.15 uur        Aankomst Pluimveemuseum Barneveld koffie met appelgebak
11.00 uur        Rondleiding Pluimveemuseum en veiling
12.30 uur        Vertrek vanuit Barneveld
13.00 uur        Aankomst Rest. Oud Leusden te Leusden, lunch
14.00 uur        Vertrek vanuit Oud Leusden
14.15 uur        Aankomst Amersfoort
14.30 uur        Rondvaart over Amersfoortse grachten
15.15 uur        Vrije tijd in Amersfoort.
16.45 uur        Vertrek vanuit Amersfoort
17.30 uur        Aankomst ‘t Vallen te Vleuten, diner
19.30 uur        Vertrek vanuit Vleuten.
21.15 uur        Aankomst op de plaats van vertrek
Tijdens de beschikbare vrije tijd, nu in Amersfoort, is ondergetekenden:
Jan Geurts te bereiken onder nr 00310653974801

Bezoek aan Barneveld en Amersfoort op zaterdag 13-04-19

Naam aanvrager………………………… Voorletters …

Adres……………………………………Woonplaats………………………Postcode  ……………Telefoon ……………………..  E-mailadres…
Zal deelnemen met …… personen (alleen partner toegestaan)
Inschrijfgeld is overgemaakt op :  ………… (datum) . Handtekening …

Formulier vóór 23 maart 2019 toezenden aan: J. Geurts,
Ecrevissestraat 48, 6191 CL Beek. 
Inschrijfgeld  €70,- pp eveneens vóór 23 maart 2019
overmaken op IBANnr: NL56RABO0104910658
ten name van KBO St.Jozef onder vermelding van: “Barneveld/Amersfoort”.

Bezoek Europees Parlement  op woensdag 24 april 2019.
Wij zijn in de mogelijkheid geraakt om een bezoek te brengen aan het
Europees Parlement te Brussel.
Ik verzoek jullie vriendelijk hier goed notitie van te nemen.
Het programma van deze dag luidt in grote lijnen als volgt:
8.15 uur: we verzamelen ons op de parkeerplaats O.L.Vr.plein in Beek. Parkeren mogelijk.
*8.30 uur: we vertrekken per touringcar naar Brussel
Tijdens de heen- en terugreis fungeert Paul de Wit als begeleider;
Tijdens de heenreis zal Paul de Wit een korte inleiding (ongeveer vijftien minuten) houden over de geschiedenis van Europa.
Ook zal hij voor diverse hap-stap-slokverrassingen zorgen.
*11.00 - 11.30 uur: ontvangst met koffie en thee in het Europees Parlement;
*11.30 – 12.00 uur: korte rondleiding door een assistent(e) en bezoek aan de publieke tribune van de plenaire vergaderzaal.
*12.00 – 13.15 uur: gesprek met de Europarlementariër Jeroen Lenaers.
*13.15 -13.45 uur: we verplaatsen ons met eigen bus (10 minuten) en te voet (10 minuten) naar restaurant ‘Chez Léon’, gelegen in het pittoreske centrum van Brussel.
*13.45 – 15.00 uur: lunch in restaurant ‘Chez Léon’, wordt ons aangeboden door de Europarlementariër Jeroen Lenaers
*15.00 – 17.00 uur: onder leiding van een Brusselse stadsgids bezoeken we voornamelijk per touringcar het centrum van Brussel.
Eveneens aangeboden door Europarlmentarier Jeroen Lenaers.
*17.00 – 19.30 uur: vertrek per touringcar naar Sweikhuizen. Tijdens de terugreis vertelt Paul de Wit iets over zijn ‘lepraproject’ in India en zorgt hij weer voor enkele hap-stap-slokverrassingen;
*19.30 uur-20.30 uur: we sluiten de dag af met een uitgebreid Italiaans buffet en ijs in het restaurant van ‘Gasterie de Bokkereyer’ in Sweikhuizen.
 
Verder volgen hier nog enkele mededelingen:
De kosten voor deze excursie (bus, fooien en diner) €.40,=
Te voldoen voor 1 april 2019 op KBO rekening :IBAN nr. NL56RABO0104910658 ten name van KBO St.Jozef  o.v.v Europarlement
Het moge duidelijk zijn dat de tijden van het programma vanaf 11.00 uur bij benadering zijn vastgesteld (o.a. verkeersdrukte);

 • fooi voor de chauffeur wordt verzorgd;fooi voor het personeel van restaurant ‘Chez Léon’ en de gids te Brussel wordt verzorgd.  
 • twee plaatsen in de touringcar zijn gereserveerd voor de begeleider en de Brusselse stadsgids.

    Verder zijn geen plaatsen in de touringcar gereserveerd;
de drank in ‘Gasterie de Bokkereyer’ in Sweikhuizen is voor eigen rekening.
Indien u het nodig acht, zorgen voor een eigen reisverzekering.
Mochten jullie nog vragen hebben, dan dienen jullie contact op te nemen met Jan Geurts (046-4373248).
---------------------------------------------------------------------------
Aanmeldingsformulier voor bezoek aan Europees Parlement op woensdag 24 april 2019.
                                        Persoon 1 Dhr/Mevr.                        Persoon 2 Dhr/Mevr.
Voornaam:                   ………………………….              ………………………….…
Achternaam:                 ………………………….              ……………………………..
Geboortedatum:           ………………………….              ……………………………..
Adres:              …………………………………                 ……………………………………
Postcode:                    ………………………….              …………………………….         
Woonplaats:                 ………………………….              …………………………….
Nationaliteit:                 ………………………….              …………………………….
Telefoon:                      ………………………….              …………………………….
E-mailadres:                 ………………………….              ……
………………….Type indent.bewijs        ………………………….              …………………………….
NR. Ident.bewijs           ………………………….              …………………………….
Dit formulier vóór 1 april 2019 toezenden aan: Jan Geurts  Ecrevissestraat 48 
6191 CL  Beek  Denk ook aan het overmaken van de benodigde gelden: Iban nr. NL56RABO0104910658 (vermelding bezoek Brussel)

KBO  5-daagse zomerreis THÜRINGEN
E.O. 22-26 september 2019
THÜRINGEN, mooi gebied in Duitsland en nog altijd een aantrekkelijke toeristische trekpleister met veel bezienswaardigheden en mooie natuurgebieden.
U logeert in Michel hotel Suhl**** in Suhl. Een aangenaam hotel, Uw kamer is voorzien van alle faciliteiten, de smakelijke maaltijden worden geserveerd in het gezellige restaurant en er is een lift aanwezig. Het spreekt vanzelf dat wij elke dag met u op pad gaan. Wij hebben een paar leuke excursiedoelen voor u uitgezocht!
We maken deze reis met de bus ondernemer: het Zuiden-Jacobsreizen, daarvan weten we dat ze prima chauffeurs en reisleiders hebben.
In de volgende circulaire komt het hele dagprogramma en wat deze vijf dagen kosten.

Foroxity. KBO film.
Iedere derde zondag in de maand
KBO film
17 MAART 11 uur
Becoming Astrid 

Als jonge vrouw maakte Astrid Lindgren een gebeurtenis mee
die haar diep trof en het verdere verloop van haar leven zou bepalen.
Het gaf haar de kracht en het zelfvertrouwen een ander pad te kiezen
dan van haar in die tijd werd verwacht.
Ze volgde haar hart en ontwikkelde zo haar passie voor schrijven.
Cast: Alba August, Magnus Krepper, Maria Bonnevie, Trine Dyrholm
Regisseur: Pernille Fischer Christensen
Duur: 123 Minuten
Genre: Drama
Releasedatum: 17 maart 2019

Voorjaarswandeling op woensdag 27 maart 2019  vanaf de “de Meule”.

Na een lange winterpauze gaan we voor de voorjaarswandeling van start bij restaurant “de Meule” bij de Hubertusmolen te Genhout.

We vertrekken vanaf het O.L.V.-plein te Beek om 13.00 uur. De vervoerskosten bedragen € 1,00 p.p. Diegenen die op eigen gelegenheid gaan betalen € 0,50 p.p. voor gemaakte kosten.
Na afloop van de wandeling gaan we naar restaurant “de Meule” voor koffie en vlaai. De kosten voor deze bedraagt € 5,20. Gelieve gepast te betalen.

Neem een identiteitskaart en droge schoenen mee.

De korte route is 6,0 km, de lange route 8,8 km. Beide wandelingen gaan richting Schimmert.
Voor het regelen van vervoer en het bestellen van koffie en vlaai is het volledig invullen van onderstaande strook noodzakelijk. Deze kunt u inleveren tijdens de wandelingen op de 1e en 3e dinsdag of bij: Thei Senden, Gundelfingenstraat 23  te Beek (tel. 046-4372651). Ook telefonisch aanmelden is mogelijk.

Lever de ingevulde strook in of meldt u aan vóór zaterdag 23 maart a.s.
Bij verhindering tijdig afmelden, liefst voor zondag 24 maart bij Thei Senden.
Vrienden en familieleden zijn van harte welkom.
Eenieder wandelt op eigen verantwoordelijkheid.

Wij wensen U op voorhand een prettige wandeling.

INSCHRIJFFORMULIER
                 Voornaam:      Naam:          Adres:                           Tel.no.:

 
Dhr./Mevr.---------------------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.---------------------------------------------------------------

Dhr./Mevr.-----------------------------------------------------

Dhr./Mevr.-----------------------------------------------------------------

- Deelnemer aan de korte of lange wandeling. *

- Stelt auto ter beschikking voor vervoer:    ja / nee *Seniorendag Venloop
In het kader van de Venloop 2019 vindt op donderdag 28 maart aanstaande de Seniorendag Venloop plaats
in het Julianapark te Venlo. 
Belangstellenden dienen zich aan te melden via de link: https://www.venloop.nl/inschrijven-seniorendag

                                                                                 

Wensbus Beek
In de gemeente Beek start per medio maart 2018 het project Wensbus Beek.Voor wie.De bedoeling is om vanaf deze datum voor inwoners van de gemeente Beek vervoer aan te bieden op werkdagen van 8.30 uur tot 18.00 uur. Reizigers moeten wel zelfstandig het busje in en uit kunnen stappen. Het meenemen van een rollator is geen probleem. Rolstoelen kunnen niet worden meegenomen.
Bestemmingen.Naar elk gewenst adres binnen de gemeente Beek, dus ook station Beek-Elsloo als ook station Spaubeek.Daarnaast zijn ook enkele adressen buiten de gemeente Beek als eindbestemming mogelijk, namelijk:
centrum Geleen; zorgcentrum St Jans en St. Odilia Geleen; ziekenhuis Sittard; station Sittard;
Adelante Hoensbroek.Ook een ritje naar het bedrijventerrein en de luchthaven van Beek gaat 2 strippen kosten.
Vervoersregeling
Een vervoersaanvraag moet minimaal daags van te voren telefonisch aangevraagd worden en dat kan op werkdagen van 10.00 uur tot 12.00 uur. (telefoonnummer 06-83770283) Door de bus zal zoveel
mogelijk zonder omwegen naar de gewenste bestemming worden gereden.
De kosten. - Binnen de gemeente Beek voor één enkeltje per persoon één strip of € 1,50
- Voor de bestemmingen binnen Geleen en Sittard voor één enkeltje per persoon twee strippen of € 3,00
- Voor Adelante voor één enkeltje per persoon drie strippen of € 4,50
De strippen zijn ook per 10 stuks te koop, dan kosten ze € 11,--.
(Strippen zijn in de bus te koop en dienen bij voorkeur gepast betaald te worden)
De eerste keer aanmelden.
Als je voor de eerste keer een vervoersafspraak wilt maken, hebben we een aantal gegevens van u nodig, namelijk: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer (liefst mobielnummer) en of er wel of geen rollator meegenomen wordt.
Coördinatiepunt. Het centrale punt wordt gehuisvest in het Gemeenschapshuis Neerbeek, ook zal hier in de buurt de bus geparkeerd worden.
voor nadere inlichtingen:
e-mailadres = wensbusbeek@gmail.com
telefoonnummer = 06-83770283
info = www.wensbusbeek.n

Een paar wijzigingen : het tarief naar station Sittard evenals naar Adelante gaat 3 strippen kosten.
Verder kan in de bestemmingen ook vermeld worden dat je vervoerd kan worden naar een kennis, vriend/in, de Makado enzovoort.

. Lid worden? (klik hier)

HOME