HOME
  WELKOM bij KBO St.Jozef Beek Archief

Organisatie voor senioren  

Verslag van de 56e jaarvergadering van de KBO-afd. St Jozef,
gehouden op 31 maart 2016 in Centrum Molenberg te Beek (Lb.)


Aanwezig: 28 personen, waarvan 8 bestuursleden

1. Opening.
De voorzitter, L. van Oostrom, opent de vergadering door alle aanwezigen van harte
welkom te heten op deze 56e jaarvergadering.
2. Vaststelling van het verslag van de 55e vergadering d.d. 9 april 2015
De Voorzitter geeft een samenvatting van het verslag van de 55e jaarvergadering,
waarvan ook in de zaal kopieën aanwezig waren. In vogelvlucht memoreert de voorzitter
de diverse onderwerpen.
Vanuit de zaal worden er geen opmerkingen dan wel vragen geplaatst. Hiermede is dit
verslag vastgesteld.
3. Presentatie van het jaarverslag 2015
Ook hier geeft de Voorzitter een samenvatting van voornoemd verslag.
Voor wat betreft het ledenaantal is wederom een, zij het lichte, daling van het ledenaantal
vast te stellen. Gaarne ieders inzet om deze trend te keren.
T.a.v. de bestuurssamenstelling valt te vermelden dat de twee aftredende bestuurders, na
zich voor nog een bestuursperiode beschikbaar te hebben gesteld, voor nog een periode
aanblijven.
Dit verenigingsjaar kenden wij 10 jubilarissen welke allen 20 jaar KBO-lid waren.
De door Mw. J. Dormans verzorgde belastingservice was weer succesvol als vanouds;
voor 111 leden werd een gezamenlijke terugvordering van ca. 23.900,- ingezet.
Naast de bekende wekelijkse activiteiten werden door de vereniging ook nog een 15-tal
incidentele activiteiten, gespreid over het gehele jaar, georganiseerd.
Terloops wordt melding gemaakt van twee in 2016 gestarte nieuwe activiteiten, te weten
Biljarten en de Klussendienst (voor kleine klussen).
Vanuit de zaal geen vragen en/of opmerkingen; Hiermede is het jaarverslag 2015
vastgesteld.
4. Financieel jaarverslag 2015
De penningmeester, Mw. J. Dormans geeft een heldere uitleg over de financiële cijfers en
resultaten zoals vastgelegd in het Financieel Jaarverslag 2015.
Dit jaar werd afgesloten met een batig saldo van circa € 4.300, =. Mede hierdoor kan het
bestuur de contributie voor het jaar 2016 handhaven op het oude niveau van 2015.
Vragen vanuit de zaal:
Waarin is de oorzaak van het overschot gelegen? Antwoord: Overschot is ontstaan a.g. v.
inkomsten conform begroting doch uitgaven, mede door een spaarzaam beleid, lager als
begroot.
Handhaven wij de acceptgiro bij contributiebetaling einde 2016?; antwoord Ja.
5. Verslag kascontrolecommissie.
Namens de kascontrole cie. brengt de hr. Henskens verslag uit. Hij geeft aan dat zij de
boeken hebben gecontroleerd en in orde hebben bevonden, met lof aan de
penningmeester en stelt voor om de penningmeester en het bestuur decharge te
verlenen, wat door de vergadering onder applaus wordt overgenomen. Hiermede zijn
penningmeester en bestuur gedechargeerd.
6. Bestuursverkiezing
De Voorzitter geeft een korte toelichting op der ontwikkelingen in de komende jaren zoals
o.a. het stoppen van de voorzitter en de penningmeester. Ook geeft hij aan dat hr. L.
Speetgens m.i.v.1-april zich gaat bezig houden met Sport en Spel en dat er hierdoor een
vacature ontstaat bij Ledenadministratie. inmiddels heeft zich een nieuw aspirant
bestuurslid gemeld, te weten V. Sturmans; Deze laatste gaat bij akkoord vanuit de zaal de
ledenadministratie voeren als opvolger van L. Speetgens. Vanuit de zaal geen bezwaar.
7. Mededelingen van algemene aard.
In het jaar 2016 hebben wij 5 jubilarissen, 2dames en 3 heren, allen 20 jaar lid.
Het programma 2016 is inmiddels afgekondigd in onze periodiek “Circulaire”.
E. Urlings treedt af als coördinator reizen. De voorzitter bedankt hem voor de meer dan
positieve bijdrage die hij aan de KBO heeft geleverd.
Gegadigden om dhr. Urlings op te volgen, kunnen zich melden bij het bestuur.
8. Rondvraag.
Hr. Urlings dankt voor de bloemen en doet enige mededelingen van organisatorische aard
met betrekking tot aanstaande reizen
Hr. L. Thijssen memoreert de handtekeningenactie “doorbreek de Stilte”. Formulieren zijn
te vinden in de Nestor.
Hr. J. Paulissen : Zijn er afmeldingen voor deze vergadering? ; Neen, wij werken middels
aanmeldingen.
Mevr. M. Speetgens: Zijn er naast de bedankje bij afscheid ook bedankjes bij
taakwijziging ?; Neen; dit laatste is niet voorzien.
9. Sluiting
Geen verdere punten meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging de
vergadering.
Beek, 1 april 2016,
V.Sturmans, Vervangend secretaris


Klik hier voor de lijst van nuttige adressen en  Circulaire


 

 
HOME