HOME

MEDEDELINGEN

DECEMBER en JANUARI 2019

Lidmaatschap KBO en lidmaatschap Seniorenvereniging Beek
De laatste tijd hebben ons diverse vragen bereikt betreffende beide lidmaatschapsvormen welke binnen onze afdeling mogelijk zijn. In onderstaande oplijsting beschrijven wij daarom niet alleen de mogelijkheden en hun consequenties, maar eventueel te nemen stappen
Nogmaals stellen wij dat er geen enkele verplichting tot veranderen is; Alleen wanneer U dit wenst

Kosten vergelijking
Contributie KBO-lid: € 22,00 per kalenderjaar per lid
Contributie Senioren lid: € 15,00 per kalenderjaar per lid
Aangezien al onze lidmaatschappen individueel zijn, is het mogelijk, dat bij partnerschap in welke vorm dan ook beide partners een verschillend lidmaatschap hebben. Er is dus geen enkele verplichting om beiden hetzelfde lidmaatschap te hebben

De verschillen tussen beide lidmaatschapsvormen:
Bovenstaand is al aangegeven dat de contributie bij seniorenlidmaatschap € 7,00 /jaar minder is.
Alle faciliteiten en activiteiten die wij bieden zijn voor beide vormen gelijk, ook qua bijkomende kosten (bijv. lesgelden, cursussen, etc) Hierin maken wij geen enkel verschil
Het verschil wordt veroorzaakt doordat KBOleden het Magazine samen met de Circulaire aan huis bezorgd krijgen en leden van de Seniorenvereniging alleen de circulaire middels e-mail (vooropgesteld dat wij hun e-mail adres ook kennen).
Wanneer op een woonadres verschillende lidmaatschapsvormen zijn, waarvan 1 KBO-lid ,dan zal op dat woonadres zowel Magazine als Circulaire worden bezorgd.
Een ander in onze ogen belangrijk verschil zit in de belastingservice die enkel onze  KBO-leden genieten. Volgens de door de KBO gestelde norm is deze service alleen mogelijk wanneer beide partners KBO-lid zijn.
Personen, die deelnemen aan de wekelijkse en maandelijkse activiteiten worden in de toekomst geacht ld te worden van minimaal de seniorenvereniging.

De geboden mogelijkheden

 1. U bent KBO-lid en wilt dit ook blijven; U hoeft dan niets te doen.
 2. U bent lid seniorenvereniging /deelnemer en wilt dit ook blijven, ook dan hoeft U niets te doen
 3. U bent nog geen lid, en wilt instappen als lid seniorenvereniging; U kunt dan gewoon gebruik maken van ons standaard inschrijf formulier; wel duidelijk aangeven: lidmaatschap senioren vereniging; Inschrijving is gedurende het gehele jaar mogelijk.
 4. U bent nog geen lid, en wilt instappen als KBO-lid; U kunt dan gewoon gebruik maken van ons standaard inschrijf formulier; wel duidelijk aangeven: lidmaatschap KBO-st Jozef; Inschrijving is gedurende het gehele jaar mogelijk.
 5. U bent KBO lid en wenst over te stappen naar Seniorenvereniging of omgekeerd. Omdat U inmiddels de volledige contributie 2019 als KBO-lid heeft betaald en wij de afdracht naar Roermond al hebben gerealiseerd, is overstap alleen mogelijk per datum 01-01-2020, Om in oktober 2019 de acceptgiro’s met de juiste bedragen 2020 te kunnen versturen, moeten wij nu al onze voorbereidingen treffen en hadden dit daarom graag zo spoedig mogelijk geweten wanneer U hiervan gebruik wenst te maken. In dit laatste geval vragen wij U om deze wens zo spoedig mogelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie echter dienen wij altijd de overstapdatum 01-01-2020 te respecteren.

        6  Personen, die nu nog geen lid zijn en wel deelnemen aan de wekelijkse en maandelijkse activiteiten worden in de toekomst geacht ld te worden van minimaal de seniorenvereniging.

---------------------------------------------------------------------------
Inschrijfformulier:

naam
adres
lid van de KBO ja/nee

wenst over te stappen naar de seniorenvereniging Beek per 1 januari 2020

(Deponeren in postbus KBO Stegen 25, of bellen 0464264213 of email ledenkbobeek@gmail.com).

De muziekcursus:
( foto's.klik)

Computerclub
Aanmelden kan nog:
Kosten 1.50 euro voor leden en 2.50 euro voor niet leden.
Computerclub: Cor Borghmans tel. 046-4580916) c.borghmans@planet.nl

Voor mensen met een laag inkomen.Voor mensen met een laag inkomen bestaat momenteel de mogelijkheid om bij de gemeente een tegemoetkoming  aan te vragen.Of u daar recht op heeft is afhankelijk van uw netto-inkomen.U kunt dit zelf makkelijk nagaanBepalend is uw netto- inkomen in de maand september 2014.Bent u alleenstaand en is uw inkomen in september niet meer dan € 1090.99 , dan heeft u recht op een éénmalige uitkering van €70.00.Voor een echtpaar geldt: inkomen september niet méér dan €1501,69, u heeft dan recht op een bedrag van €100.00.Om voor dit extra geld in aanmerking te komen  moet u zelf wel een aanvraag indienen bij de gemeeente Beek. Het is ook mogelijk dat u al bij de gemeente bekend bent. In dat geval heeft u waarschijnlijk de tegemoetkoming al ontvanggen.
Bent u handig met internet dan kunt u het zelf regelen via de site: www.laaginkomen.nl         
Hebt u geen internet of kunt u het zelf niet goed, dan kunt u zich wenden tot ons bestuurslid
Jos Dormans-Florax. Zij is telefonisch te bereiken onder nummer 046-4373705en zal u verder helpen.


FOTO'S Winterwandeling
van woensdag 26 februari 2014
(klik hier)

De Boekenkast
Het is plezierig dat er veel belangstelling is voor de boekenkast in de gang van de soos.
Wij moeten echter nogmaals benadrukken dat deze alleen bestemd is voor LEESboeken, dus NIET voor tijdschriften, kook- en tuinboeken enzovoort.
Vriendelijk verzoeken wij U zich hieraan te willen houden.


 


Samsung workshops. Leden en niet leden kunnen zich opgeven voor de nieuwe workshops samsung tablet (galaxy, android systeem)  .Het tijdstip wordt dan in onderling overleg bepaald. (kosten 1,50 voor leden en 2.50 voor niet leden per keer ) Opgeven bij Jeu Heykens ( 0464372560 )(op werkdagen tussen 18.00 en 20.00 uur. ) of j.heykens@gmail.com.

Programma Les op maat
Voor Windows 10 laptop, iPad en Galaxy (Android) tablet.
Er zijn twee verschillende soorten Lessen op maat:
1. Vrije lessen.
Bij een vrije les kan de deelnemer zelf de inhoud van een les bepalen.
2. Vrije Arrangement les.
Bij een vrije Arrangement les kan de deelnemer(ster) een keuze maken uit Onderwerpen van bestaande cursussen en vaste Workshops. Bij deze onderwerpen (Arrangementen) kan gekozen worden aan de hand van de inhoudsopgaven van de betreffende cursus.
In een vrije les krijgt deelnemer(ster) een, een op een begeleiding en krijgt daardoor de volle 100 % aandacht.
Dit vraagt zoveel van het concentratievermogen van de deelnemer(ster) dat er bewust voor is gekozen dat een lesuur bestaat uit 45 minuten. Met een kleine pauze (5 minuten), uit- en inpakken is er toch wel ongeveer een klokuur van 60 minuten verstreken.
Dit is ook de reden waarom er geen limiet is gesteld voor het aantal vrije lessen. Ook speelt de motivatie en het wel of niet aanwezige niveau van Computer- of tablet kennis een rol.
Organisatie
De vrije lessen worden aangeboden in clusters. Een cluster bestaat uit, minimaal één les en maximaal vier lessen achter elkaar.
Het aantal clusters waaraan kan worden deelgenomen is onbeperkt. Wil men verder gaan met een volgend cluster dan kan dat pas vier weken na afloop van de laatste les van het voorgaande cluster. Men wordt dan op de wachtlijst geplaats. Deze wachtlijst wordt in volgorde van aanmelding verwerkt. Reserveren is niet mogelijk.
U hoeft geen boek te kopen, want computer- tabletvaardigheden kunnen niet uit een boekje worden geleerd. Wel is er in digitale vorm (pdf) ondersteuning van de praktijkhandelingen beschikbaar. Die kunnen dan op de computer of tablet worden gelezen en zijn dan ook te printen. Ook is de ondersteunende leerstof verkrijgbaar op papier. De kosten hiervan zijn 10 cent per pagina. Op deze manier wordt de leerstof direct aangepast als er b.v. updates of andere veranderingen worden uitgebracht. Er verschijnen dan Readers en artikelen, die dan ook weer zijn te downloaden in pdf-formaat, of op papier.
Er zullen regelmatig  workshops in ontwikkeling worden genomen over  actuele onderwerpen.
1. Vaste cursussen zijn:
1. Basiscursus voor iPad van Apple; 2. Vervolgcursus voor iPad van Apple 3. Basiscursus voor Galaxy Android van Samsung e.a; 4. Vervolgcursus voor Galaxy Android van Samsung e.a; 5. Cursus iPad iOS 6. Picasa. Picasa kan foto’s organiseren, presenteren en bewerken. 7. OV Chipkaart 8. Windows 10;
2 Workshops: 1. Digi sterker; 2. OV Chipkaart; 3. iTunes.
3. Readers: 1. Aankoophulp; 2. Cloud; 3. Digitale foto’s maken; 4. Gmail; 5. Office; 6. WhatsApp
7. Veiligheid
4. Artikelen en Tips: 1. iPad; 2. Galaxy Android; 3. Picasa; 4. Facebook; 5. DigiSterker; 6. Gmail.
 
De lijst van de inhoudsopgaven is zo groot dat hij nu niet gepubliceerd kan worden.
Hij is wel aan te vragen op het e-mailadres: jheykens@gmail.com. Mensen die nog niet kunnen e-mailen kunnen het zich het beste aanmelden voor een vrije les.
Het is belangrijk dat u bij het kiezen van een arrangement (Onderwerp) rekening houdt met het toestel dat u gebruikt. Dit komt omdat ieder merk zijn eigen besturingsprogramma heeft. B.v. Als wilt e-mailen met de iPad dan werkt dit e-mailprogramma niet op een Galaxy en omgekeerd. Zo is Picasa alleen maar te gebruiken op een Windows computer.
Aanmelden
Aanmelden kan alleen telefonisch, op werkdagen van 18:00 uur tot 19:45.
Telefoonnummer is: 06 47 58 00 19.
Kosten: 2 euro voor Leden en 3.50 euro voor niet leden
De workshops worden doorgaans op maandagochtend gegeven. Tijdstip kan ook in onderling overleg gekozen worden.
Verslag van de 58e jaarvergadering
van de KBO-afd. St Jozef, Beek
Gehouden op 4 april 2018 te Stegen 35 te Beek (Lb.)

Aanwezig: 64 personen, waarvan 10 bestuursleden
Opening.
De voorzitter, L. van Oostrom, opent de vergadering door alle aanwezigen van harte welkom te heten op deze 58e jaarvergadering.

 • Vaststelling van het verslag van de 57e vergadering d.d. 20 april 2017

De Voorzitter geeft een samenvatting van het verslag van de 57e jaarvergadering, Van dit verslag waren in de zaal diverse kopieën aanwezig. In vogelvlucht haalt de voorzitter de diverse onderwerpen aan en geeft daar waar gewenst een nadere toelichting. Vanuit de zaal worden er geen opmerkingen gemaakt dan wel vragen gesteld. Hiermede is het verslag van de 57 e jaarvergadering vastgesteld.

 • Presentatie van het jaarverslag over verenigingsjaar 2017

Ook hier geeft de Voorzitter een samenvatting van voornoemd verslag. Het gehele verslag lag in de periode voorafgaand aan deze vergadering al ter inzage. Voor wat betreft het ledenaantal moet deze keer een, zij het lichte, daling van het ledenaantal worden vastgesteld. Ultimo 31-12-2017 mogen wij 664 leden tot ons eigen ledenbestand rekenen.
Dit verenigingsjaar kenden wij 12 jubilarissen, verdeeld over de diverse lidmaatschapsjaren. Zij allen werden gedurende het jaar vanuit de activiteit Ledenaangelegenheden gefêteerd.
De door Mw. J. Dormans verzorgde belastingservice was weer succesvol als vanouds; Voor 99 leden werd een gezamenlijke terugvordering van ca. 22.000, - ingezet. Naast de bekende wekelijkse activiteiten werden door de vereniging ook nog een 15-tal op zich staande  activiteiten, gespreid over het gehele jaar, georganiseerd. In 2017 zijn geen nieuwe activiteiten gestart. Evenzo zijn er ook geen activiteiten gestopt. De tweede helft van 2017 werd gekenmerkt door de verhuizing vanuit ons verenigingslokaal van locatie Molenberg naar locatie Stegen 35, In de overgangsperiode is het gelukt om het ongemak voor de leden te beperken tot ca twee kalenderweken. Nu al kan worden aangetekend dat het, gelet op de indexering van door ons te betalen nu al hogere huur van locatie Stegen35, samen met onze eveneens geïndexeerde afdracht van de contributie aan KBO Limburg, een contributie -verhoging voor verenigingsjaar 2020 onvermijdelijk is. Tijdens de algemene ledenvergadering in 2019 zullen wij hier nader op ingaan. Vanuit de zaal zijn er geen vragen en / of opmerkingen; Hiermede is het jaarverslag over verenigingsjaar 2017 vastgesteld.

 • Financieel jaarverslag 2017

De ad-interim penningmeester, Mw. J. Dormans geeft een heldere samenvatting van over de financiële cijfers en resultaten zoals vastgelegd in het Financieel Jaarverslag 2017.
Dit jaar werd ondanks niet te voorziene tegenvallers, voornamelijk vanuit de verhuizing, afgesloten met een batig saldo, aanmerkelijk lager dan 2016, maar altijd nog ca € 423.- Mede hierdoor kan het bestuur de contributie voor het jaar 2018 handhaven op het oude niveau van 2017.

 5      Verslag kascontrolecommissie.
Namens de kascontrolecie. brengt Mevr. Bremen – van Tijl verslag uit. Zij geeft namens de kascontrole cie. aan, de boeken hebben gecontroleerd en volledig in orde hebben bevonden, met lof aan de penningmeester en stelt voor om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen, wat door de vergadering onder applaus wordt overgenomen. Hiermede zijn penningmeester en bestuur gedechargeerd.

5       vervolg Verslag kascontrolecommissie.
Mevr. Janssen-Bours is aftredend als kascontrole commissielid; Hr. E. Urlings, Bernhardstraat te Beek geeft aan toe te willen treden, wat door de zaal zonder tegenwerpingen wordt aanvaard en hiermede is vastgelegd..

6       Pauze
De Voorzitter schorst de vergadering om ons koor onder de voortreffelijke leiding van Anouk de gelegenheid te bieden, een tiental zeer aansprekende liederen ten gehore gebracht, die na gebracht te zijn, waarneembaar op bijval vanuit de zaal mochten rekenen. Een heel mooi geheel en resultaat wat dan ook vanuit de zaal het meer dan verdiende applaus kreeg.
Ook vestigde de voorzitter de aandacht op de vele mooie en vaak kunstzinnige werken van onze schilderclub. Deze laatste manifesteerde zich met een flink aantal in de zaal tentoongestelde werken.
Aan het einde van de pauze dank de voorziteer allen nogmaals voor het gepresenteerde en spreekt de hoop uit dat dit mogelijk mag leiden tot groei van deze activiteiten.

7        Bestuursverkiezing
De Voorzitter geeft een korte toelichting op de op handen zijnde zaken.
Alle veranderingen op een rijtje:

 • L. van Oostrom treedt af als Voorzitter en stelt zich niet meer herkiesbaar.
 • A. Hellebrand was vanwege gezondheidsklachten gedwongen, tussentijds te moeten stoppen; Mevr. Dormans is toen bereid gevonden om ad-interim weer als penningmeester te willen en kunnen fungeren maar gaf tegelijkertijd aan dit niet langer dan de dag van vandaag te doen.
 • J. Retera stelt zich beschikbaar om vanaf nu als penningmeester te willen en kunnen functioneren. Vanuit de zaal zijn er geen bezwaren. Hiermede is door de vergadering J. Retera benoemd tot onze nieuwe penningmeester.
 • Mevr. Chr. Van Heel, Coördinator ontspanning en Mevr. B. Dorren, coördinator Ledenaangelegenheden zijn beiden aftredend en stellen zich beiden verkiesbaar.

Vanuit de zaal geen bezwaren hiertegen, waarmede beiden herbenoemd zijn.

 • Op dit moment hebben wij daarom vacatures voor de functies
   • Voorzitter;
   • Coördinator educatie;
   • Coördinator Public Relations

De vergadering wordt verzocht om kandidaten aan te dragen; De Voorzitter bedankt alle vertrekkende bestuursleden voor hun inspanningen in de achterliggende periode en wenst tegelijkertijd de nieuwe alsook herkozen bestuursleden succes toe, wat middels applaus vanuit de zaal nog een keer wordt onderstreept.
         
Mededelingen van algemene aard.

J. Paulissen geven aan te stoppen als groepsleider bij de activiteit kienen; De groep is naarstig op zoek naar een opvolger. De Vz. bedankt hem voor zijn jarenlange en belangeloze inzet.
Voorzitter geeft aan dat wij dit jaar een 70 tal jubilarissen hebben 4 30 jarigen en 66 20 jarigen en gaat er daarna eens goed voor zitten om deze allen ook te vermelden. Namens de gehele KBO onze felicitaties en dank.

9       Rondvraag.
Vanuit de zaal een tweetal vragen:
Mevr. Verhagen spreekt haar zware teleurstelling stelling uit aangaande de manier waarop binnen de huidige vereniging-lokaliteit de beschikbare ruimtes worden toegewezen aan de diverse activiteiten; Hierna ontspint zich een stevige discussie tussen de diverse geledingen. Na een lang over en weer werd Ingestemd met het voorlopige besluit dat de algemene ledenvergadering zeker een mogelijke gelegenheid is om dit kenbaar te maken, maar zeker ook niet de plaats om dit uit te vechten. Afgesproken is dat partijen in gesprek gaan met de coördinator ontspanning.
Mevr. Bremen plaatst een oproep voor ledenaanwas voor de activiteit koersbal op vrijdagochtend.

Sluiting

Geen verdere punten meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering en neemt de secretaris de gelegenheid waar om onze scheidende voorzitter niet alleen namens het afdelingsbestuur maar zeker ook uit naam van alle leden hartelijk te bedanken voor zijn inzet gedurende de achterliggende 12 jaar. Daarnaast wordt ook de dank uitgesproken naar zijn wederhelft. De gebruikelijke emolumenten in de vorm van een enveloppe en een mooi boeket bloemen worden hun daarna onder bijval vanuit de zaal overhandigd.
Ter afsluiting vestigt de secretaris nog de aandacht op de presentatie welke wordt gegeven op 25 april aanstaande betreffende het onderwerp “veiligheid op het internet”, een onderwerp dat vandaag de dag nagenoeg iedereen raakt.

Beek, 5 April 2018,

V.Sturmans
2e secretaris.

VAKANTIEROOSTER 2019====================================================================

Jaarprogramma 2019

Nieuwjaarsreceptie

Dinsdag 8 januari 14.00-16.00 uur

Lezing moderne media

Woensdag 23 januari 14.00-16.00 uur

Lezing dementie

Dinsdag 29 januari 14.00-16.00 (Sittard)

Lezing diabeticus en behandeling met insuline

Woensdag 13 maart 14.00-16.00 uur

workshop internetbankieren

 

lezing veiligheid (wijkagent en veiligheidsadviseurs)

Woensdag 10 april  13.30-16.00 uur

workshop creatief met mergel

 

jaarvergadering

Donderdag 18 april 14.00-16.00 uur

Incredible India

Woensdag 8 mei 14.00-16.00 uur

Daguitstapje Barneveld

Zaterdag 13 april

5 daagse vakantiereis

 

lezing blind vertrouwen

Woensdag 12 juni 14.00-16.00 uur

contactpersonen

 

kantinepersoneel

 

muziekcursus

Donderdag      start september

kunstcursus

Donderdag      start november

daguitstapje

 

kerstviering

december

Kerstkaarten maken

november

Verder alvast noteren:
vergadering contactpersonen woensdag 15 januari 2020 14.00-16.00 uur.
Vergadering kantinepersoneel woensdag 13 november 14.00-16.00 uur

 

Reparatiesoos/KlussendienstWij hebben een aantal enthousiaste vrijwilligers gevonden die de reparatiesoos gaan verzorgen.
Vanaf donderdagmiddag 3 maart kunt U tijdens de donderdagmiddagen  (13:30-16:00 uur) hiervoor in de soos terecht.

Heeft U een reparatie aan een netsnoer van een koffiezetapparaat, strijkijzer, een defecte stekker, een loszittend stopcontact of fitting, eenlaadapparaat van Uw telefoontje, een aansluitkabel voor TV of radio, of ander apparaat, of is er behoefte aan houtbewerking, bijvoorbeeld een wiebelende stoel of tafelpoot , dan zoekt het reparatieteam een oplossing.
Breng het te repareren apparaat even langs op de soos. Het is wel voorwaarde dat, mocht het niet te repareren zijn, U het apparaat mee terugneemt.Heeft U in huis een klein probleem met een elektrische apparaat, een klemmende deur, of een klusje, waar U geen raad mee weet dan is het mogelijk om dat per telefoon aan Mevr. Chris van Heel een storing door tegeven. Dat  kan natuurlijk ook via e-mail.
In overleg is het mogelijk dat een vrijwilliger van ons langs komt om te kijken wat er het beste kan gebeuren.Deze diensten zijn gratis, uiteraard behoudens eventuele materiaalkostof benzinevergoeding.Telefoonnummer Mevr. Chris van Heel 046-4369255 of ch.heel@home.nlVoor computer, laptop - en tablet problemen aan huis kunt U ook vragen naar Mevr.Cecile Smeets (0464373232) of helpdesk.kbobeek@gmail.com. (bijvoorbeeld aansluiten printer of netwerk)

 

"Beweegtuin Franciscus".
Meer bewegen voor iedereen.
Zoals wellicht bekend beschikt Beek sinds vorig jaar over een z.g. beweegtuin waarin een aantal fitnessapparaten staan die gratis en geheel vrijblijvend gebruikt kunnen worden door iedereen boven 12 jaar. Deze beweegtuin bevindt zich op de binnenplaats van het verzorgingshuis van Vivantes aan de Maastrichterlaan.
De apparaten staan de gehele dag en avond ter beschikking van iedereen die wat wil bewegen. De openingstijden zijn dezelfde als die van het verzorgingstehuis en men kan in en uit lopen wanneer en hoe vaak men wil.
Het vrijwilligersteam van de beweegtuin staat weer klaar om mensen te begeleiden die hulp nodig hebben op de toestellen.
Mits het weer het toelaat zijn er op maandag tot en met vrijdag elke ochtend van 10.00 tot 12.00 uur twee dames en/of heren aanwezig om assistentie te verlenen (m.u.v. feestdagen).
In het café van Huize Franciscus en bij mooi weer op het terras is het ook altijd gezellig om een kopje koffie of iets anders te drinken en wat te praten met bekenden die U er ongetwijfeld zult ontmoeten.
Ook is hier het Wijksteunpunt van de Gemeente Beek gevestigd en is er meestal wel iemand aanwezig om U antwoord te kunnen geven op vragen inzake gemeenteaangelegenheden of U verder te verwijzen.
Tot ziens in Beweegtuin Franciscus!

 HOME