Vanwege het grote aantal leden, op dit moment meer dan 700, kent onze afdeling, naast het Secretariaat een aparte Ledenadministratie.

Hier worden al de gegevens van de leden bijgehouden, die nodig zijn om onze vereniging te doen functioneren. Uiteraard voldoen wij hierbij aan de regels welke de privacywetgeving ons oplegt.

Soorten Lidmaatschap
De vereniging kent twee lidmaatschapsvormen:

- Lid KBO-Beek, afd. St jozef
- Lid Seniorenvereniging-Beek (SVB)

Beide lidmaatschapsvormen kennen binnen onze afdeling gelijke rechten en is er geen verschil. Het verschil zit in de rechten vanuit landelijke dan wel provinciale activiteiten/zaken.

- Leden van de seniorenvereniging ontvangen het magazine niet; wel onze eigen Circulaire.
- Leden van de seniorenvereniging kunnen geen gebruik maken van de KBO-belastingservice.
- Leden van de seniorenvereniging ontvangen geen collectieve KBO-korting bij Zilveren Kruis-ziektekosten verzekering.

Bij aanmelding is het daarom noodzakelijk om aan te geven voor welke tak U kiest. Naderhand overstappen is altijd mogelijk. Bij iedere samenlevingsvorm is het niet noodzakelijk dat beide partners dezelfde lidmaatschapsvorm hebben. Bij vragen neemt U s.v.p. contact op met de ledenadministratie. (Vic Sturmans 046-4264213).

Contributie:
Contributie wordt jaarlijks vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering van onze afdeling. Contributie dient door U te worden voldaan aan de hand van een door ons aan U geadresseerde nota welke door U middels internetbankieren dient te worden voldaan. (Betaalgegevens op factuur).

                Gehele jaar*        half jaar(na 1 juli)*  

KBO-lid               € 24,00                € 12,00                *tarieven t.b.v. kalenderjaar 2022

Deelnemer          € 17,00                € 8,50

Gastlid                € 10,00                € 5,00

Naast bovengenoemde tarieven hanteren onze diverse activiteiten-groepen nog een kleine bijdrage voor wat betreft gebruik van de faciliteiten/kosten docenten. De betreffende coördinatoren kunnen U hierover in detail informeren. Vereffening vindt via de groep rechtstreeks naar de penningmeester plaats.

Aanmelden:
Aanmelden bij de vereniging dient altijd schriftelijk te geschieden. Hierbij dienen altijd de volgende persoonsgegevens te worden opgegeven        

- Soort lidmaatschap (KBO / Seniorenvereniging)
- Startdatum lidmaatschap
- Roepnaam (facultatief)
- Voorletters
- Achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Postcode / Huisnummer
- Woonadres / Plaats
- Telefoon Vast / Mobiel
- E-mailadres

Deze gegevens dienen altijd geadresseerd te worden aan de Ledenadministratie.
Administratiekosten: € 5,00

U kunt hierbij gebruik maken van:

- Bovenstaande gegevens middels uw eigen email te adresseren aan ledenkbobeek@gmail.com
- Aanmeldformulier op deze website
- Handgeschreven aanmeldformulier, verkrijgbaar in onze Soos;
Onze soos is iedere donderdagmiddag geopend van 13.30u- 16.00 uur. Formulier kan ook hier worden ingeleverd.

Mocht bovengenoemde allemaal niet schikken, neem contact op met de ledenadministratie: Vic Sturmans, 046-4264213. Wij vinden altijd een oplossing. Na bovenstaande ontvangt U altijd een schriftelijke bevestiging van inschrijving op uw woonadres. KBO leden ontvangen daarnaast de KBO-pas op naam (In tijd gefaseerd i.v.m. centrale aanmaak).


WIJZINGINGEN
Deze graag altijd, en het liefst per email doorgeven aan ledenkbobeek@gmail.com onder vermelding van de betreffende wijziging/verhuizing etc.


OPZEGGING LIDMAATSCHAP
Deze graag altijd en het liefst per email doorgeven aan ledenkbobeek@gmail.com onder vermelding van opzegdatum. Opzegging kan per definitie gedurende het hele jaar.

Indien U voornemens bent per einde kalenderjaar uw lidmaatschap op te zeggen dan wel te wijzigen, dan horen wij dit graag uiterlijk 15 oktober, dit in verband met ons facturatieproces van de contributie voor het opvolgende jaar. Premierestitutie van de betaalde contributie vindt nooit plaats, dit in verband met onze reeds gedane afdracht verplichting naar KBO-Limburg/landelijk.

Mochten hierbij uw vragen nog niet beantwoord zijn, aarzel dan niet om met ons contact op te nemen.

Activiteitenoverzicht

Sport en spel
Sport & spel
 • Yoga 1,2,
 • Gym 1,2,3,4
 • Linedance
 • Jeu de boule
 • Koersbal 1,2
 • Wandelen
 • Nordic Walking
 • Tai Chi 1,2
ontspanning
Ontspanning
 • Biljarten
 • Bridgen
 • Handwerken
 • Kaarten
 • Kienen
 • Schilderen
 • Zangkoor
 • Leeskring
Educatie
Educatie
 • Cursus cultuur
 • Cursus muziek
 • Lezingen
 • Franse conversatie
 • Engelse conversatie
 • Spaanse conversatie
 • Computerclub
 • Fotoclub
Extern
Extern
 • Koortje Ormus
 • Groei en Bloei
 • Cantori la vera
 • Bridgeclub
 • Computer Doe & Leercentrum